Evaluatie Longkankerzorg A.R.T.Z.

  1. Evaluatie Longkankerzorg A.R.T.Z.

Vijf jaar geleden ontstond de Alliantie Regionale TopZorg. Een mooi moment om te kijken wat de samenwerking tot nu toe gebracht heeft. Samen met IKNL heeft A.R.T.Z. daarom in de eerste helft van 2019 een pilot uitgevoerd om de longkankerzorg binnen het netwerk te evalueren. Met een nieuw ontwikkeld referentiekader met 10 normen voor de organisatie van een oncologisch (tumorspecifiek) zorgnetwerk en data uit de Nederlandse Kanker Registratie zijn de effecten van de samenwerking in kaart gebracht.

Uit de evaluatie kwam naar voren dat er veel vertrouwen is in elkaars handelen en motieven. Patiënten geven hoge cijfers voor de ervaren zorg en bejegening en ervaren dat de overdracht bij verwijzing naar een andere A.R.T.Z.-instelling in het algemeen soepel verloopt. De evaluatie laat ook zien dat er op veel gebieden afspraken zijn gemaakt, maar dat deze op een aantal vlakken niet volledig zijn of ontbreken. De afstemming van zorgprocessen is bijvoorbeeld in de loop van de tijd vertraagd na een enthousiast begin. In de praktijk is de afstemming en het contact tussen de netwerkpartners verbeterd, met name sinds de invoering van het regionaal MDO. Dat neemt niet weg dat de balans tussen de gewenste eigen identiteit en de uniformering in een netwerk een aandachtspunt blijft.

Verbeterplan
Op basis van het evaluatierapport met daarin een aantal concrete verbeterpunten is door A.R.T.Z. een plan van aanpak geformuleerd. Zo hebben we bijvoorbeeld met elkaar afgesproken structureel aandacht te besteden aan de afstemming in de zorgpaden, waarbij we periodiek een deel van het zorgproces onder de loep nemen en bediscussiëren.

Conclusies
Na vijf jaar samenwerken binnen A.R.T.Z kan voor de longkankerzorg worden vastgesteld dat er veel onderling vertrouwen is ontstaan in elkaars handelen en motieven, onder meer door de intensievere persoonlijke contacten. Het regionaal MDO is een groot succes en heeft voor een nog betere samenwerking gezorgd. De verbeterpunten zijn voor een deel al met succes opgevolgd en zullen verder opgepakt worden.