Screening oudere oncologie patiënt

  1. Screening oudere oncologie patiënt

Geriatrische oncologische screening voor kwetsbare ouderen is een van de thema’s uit het A.R.T.Z. beleidsplan 2017-2018. Op dit moment screenen de drie A.R.T.Z. ziekenhuizen oudere oncologiepatiënten in nog niet in alle ketens op dezelfde manier. In 2017 is een werkgroep gestart om te komen tot een gezamenlijk plan met eenduidige visie en werkwijze.

De klinisch geriaters uit de drie A.R.T.Z ziekenhuizen hebben gekozen voor de Geriatic 8 (G8) als screeningsinstrument op kwetsbaarheid. Dit is een vragenlijst van 8 vragen, speciaal ontwikkeld voor de oudere kankerpatiënt.

Registratiepilots

Waarschijnlijk zal het structureel screenen met de G8 leiden tot een toename van het aantal verwijzingen. Daarom starten we met registratiepilots om de impact op de verwijsstromen te inventariseren. Deze pilots worden uitgevoerd bij het zorgpad colon in alle drie de ziekenhuizen en het zorgpad long in de Gelderse Vallei. De pilots duren tot half juli 2018. Daarna volgt een plan van aanpak om de gemeenschappelijke werkwijze voor de geriatrische screening, beoordeling en ondersteuning van de oudere oncologische patiënt te implementeren.